info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Adwokatów

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata?

Ubezpieczenie OC adwokatów przeznaczone jest dla osób, które wykonują zawód adwokata na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności adwokata, o których mowa a art.4 ust.1 w/w ustawy.

Zalety OC adwokata

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC adwokatów

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC adwokata został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. z 2003 r. nr 217 poz. 2134) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata o których mowa w art.4 ust.1 z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC adwokatów, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną do 500 000 euro.

Nasi eksperci – SuperUbezpieczenia.pl – odpowiedzą na ewentualne pytania – 720 221 221.