info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Lekarzy

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy?

Ubezpieczenie skierowane jest do świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń, a nie będący jednocześnie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a więc:

– osoby fizyczne, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

– podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zalety OC lekarzy

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC  

Przedmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1728) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną świadczeniodawcy , o którym mowa w art.5 pkt 41 lit. B i d w/w ustawy, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC uzależniona jest od formy świadczenia usług.

Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyższą sumą gwarancyjną – aby poznać szczegóły, skontaktuj się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl   – 720 221 221.