info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Rzeczoznawcy

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców przeznaczone jest dla osób, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia  wykonywania umowy, której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zalety OC rzeczoznawcy majątkowego                               

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Przypomnienia o płatnościach i terminie wznowienia

Zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1620, Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną rzeczoznawcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku kiedy rzeczoznawca majątkowy zatrudnienia innych rzeczoznawców ( na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), ubezpieczeniem OC objęta jest również odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić działania lub zaniechania tych osób.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC rzeczoznawców w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, który ogłaszany jest przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC radcy prawnego została zawarta.
Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną. Eksperci SuperUbezieczenia.pl odpowiedzą na pytania związane z sumą gwarancyjną – 720 221 221.