info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Notariusza

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC notariusza?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariuszy przeznaczone jest dla osób, które wykonują zawód notariusza na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania pierwszej czynności, o której mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Zalety OC notariusza                                                                

Interesujące ceny

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Przypomnienia o płatnościach i terminie wznowienia

Zakres ubezpieczenia OC notariusza

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC notariusza określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz. U. nr 218 z 2003 r. poz. 2148) oraz  w przepisach Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC notariuszy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro. Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, który ogłaszany jest przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC radcy prawnego została zawarta.

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną do 500 000 euro. Eksperci SuperUbezpieczenia.pl udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania – 720 221 221.