info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

Ubezpieczenie NNW

Dla kogo ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przeznaczone jest dla osób zawierających umowę ubezpieczenia komunikacyjnego i stanowi  doskonałe uzupełnienie ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC.

Co ważne NNW komunikacyjne dotyczy kierowców i pasażerów pojazdów posiadających polskie tablice rejestracyjne.

Zalety NNW

Atrakcyjna składka

Elastyczna oferta z wysokimi sumami ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym i jego przedmiot oraz szczegółowy zakres określony jest w OWU.

Ochroną ubezpieczeniową NNW komunikacyjnego objęte jest życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów pojazdu w sytuacjach związanych z jego użytkowaniem. Ubezpieczenie to zapewnia wsparcie finansowe w momencie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku drogowego powstałego zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą. Przez sytuacje związane z użytkowaniem pojazdu rozumie się zarówno wsiadanie i wysiadanie, załadunek i wyładunek oraz zdarzenia powstałe podczas postoju, zatrzymania lub naprawy pojazdu.

W OWU można wyróżnić następujące wyłączenia od odpowiedzialności:

– zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne,

– choroby występujące nawet nagle, jeżeli nie są następstwem nieszczęśliwego wypadku,

– wad wrodzonych i ich następstw.

Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia i odnosi się do każdego ubezpieczonego. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeń może wynosić od 5.000 zł do 100.000 zł.