info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Pielęgniarki

Jakie ubezpieczenie dla pielęgniarki?

Ubezpieczenie obowiązkowe – OC Pielęgniarki –  zgodnie z RMF z dnia 22 grudnia 2011 r. musi posiadać pielęgniarka wykonująca działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia wynosi 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania polisy.

Pielęgniarka, która wykonuje swój zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej może wykupić dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem. Dobrowolne ubezpieczenie

InterPolska

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych – HIV i WZW) wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowych w ramach:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej,
 • prywatnej praktyki pielęgniarskiej.

Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich służących do wykonywania czynności zawodowych. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności udzielenia pierwszej pomocy.

Zalety OC Pielęgniarki

Dobrowolne ubezpieczenie OC zapewnia dobór właściwej ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do indywidualnych potrzeb.

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności zawodowej

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów

Korzystne ceny

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC Pielęgniarki

Przedmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC określa:

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. ( Dz.U. 2011 nr 293 Poz.1728)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC uzależniona jest od formy świadczenia usług.
Istnieje możliwość zawarcia dobrowolnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wyższą sumą gwarancyjną – wystarczy skontaktować się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl.