info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC działalności gospodarczej

Dla kogo ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością.

Zalety OC działalności

Atrakcyjna składka

Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności

Elastyczny zakres dopasowany do potrzeb Ubezpieczonego

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC działalności

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanym w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:

– odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania),

– szkody, które wyrządzono nieumyślnie, również wskutek rażącego niedbalstwa,

– utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.

Standardową ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć między innymi o :

– OC pracodawcy za wypadki przy pracy,

– OC najemcy nieruchomości i ruchomości,

– OC za produkt,

– OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,

– OC za wadliwie wykonane prace i usługi,

– OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy.

OC działalności może stanowić uzupełnienie kompleksowego ubezpieczenia mienia – w takim przypadku skontaktuj się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.