info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Radcy Prawnego

Dla kogo obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Ubezpieczenie OC radcy prawnego przeznaczone jest dla osób, które wykonują zawód radcy prawnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

Zalety OC radcy prawnego

Atrakcyjne ceny

Zminimalizowanie ryzyka prowadzonej działalności

Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia OC radcy prawnego

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC radcy prawnego został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 217 poz. 2135) oraz  w przepisach Ustawy dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) i obejmuje odpowiedzialność cywilną radców prawnych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC radcy prawnego, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro. Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro, który ogłaszany jest przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC radcy prawnego została zawarta.
Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną do 500 000 euro. Polecamy skontaktować się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl – 720 221 221.