info@superubezpieczenia.pl
+48 221 221 255
+48 720 221 221

OC Odpowiedzialności Majątkowej Urzędnika

Dla kogo ubezpieczenie OC odpowiedzialności majątkowej urzędnika?

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego przeznaczone jest dla funkcjonariuszy publicznych działających w charakterze organu administracji publicznej lub do takiego działania przez ten organ upoważniona. Tym samym funkcjonariuszem publicznym jest także osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę o pracę, stosunek służbowy lub umowę cywilnoprawną w urzędzie organu administracji.

Zalety ubezpieczenia OC odpowiedzialności majątkowej urzędnika

Zabezpieczenie materialne w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Atrakcyjna składka

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Płatność przelewem

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność funkcjonariusza na podstawie ustawy z dnia 20.01.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Ustawa ta reguluje kwestię odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania, które prowadzą do rażącego naruszenia prawa. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są określone w OWU Ubezpieczycieli.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna wynikającą z czynu niedozwolonego, jak i jak również odpowiedzialność cywilna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Dostępne na rynku oferty – SuperUbezpieczenia.pl –  nie są typowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w granicach rzeczywistej straty a przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza w rozumieniu ustawy- jest to odpowiedzialność regresowa.